นิยามที่ดีที่สุด
แว้

แว้คือคำว่าว่ะ แสดงออกถึงสิ่งที่ไม่พอใจอย่างนุ่มนวล สุภาพกว่าว่ะ


ทำไมกูถึงใช่คำว่าแว้ไม่ได้ว่ะ