นิยามที่ดีที่สุด
วิ

เป็นประโยคที่มีไว้สำหรับคนเล่นมุขไม่ฮาแล้วต้องใช้ เหมือนเสียงของจิ้งหรีด


A : วันนี้วันอะไร
B : วันพุธ
A : วันแปลว่าหนึ่ง
B : -.,- วิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิ