นิยามที่ดีที่สุด
วะแก

ใช้ในยามสงสัย


เช่น วันนี้แปลกจริงๆวะแก