นิยามที่ดีที่สุด
เกิร์ป

ไนพาสาลาวแปว่าร้องเท้า


อีเกิร์ป-อีร้องเท้า