นิยามที่ดีที่สุด
มะอึก

เกย์,เหน่อ,ยาดชะบุรี


ใครด่าผมเหน้อพ่อต๋ายนะครั่บ