นิยามที่ดีที่สุด
มนตรวิท อ่านว่า มน-ตระ-วิด

มนตรวิท อ่านว่า มน-ตระ-วิด
ชาย
ความรู้ในการท่องบ่น


มนตรวิท อ่านว่า มน-ตระ-วิด