นิยามที่ดีที่สุด
ฟินนาเร่

เป็นอารมณ์ที่เห็นอะไรที่มัน "สุดยอด" เป็นอารมณ์สุดขีดในตอนนั้น แต่มากกว่า คำว่า ฟิน


แกเห็นพี่คนนั้นมั้ย เห็นแล้วเค้าเขิลจนฟินนาเร่เบย