นิยามที่ดีที่สุด
แฟนแจจุง

ยุนโฮ/ป๋ายุน/พี่หมี


แจจุงรักพี่หมีนะ