นิยามที่ดีที่สุด
จะโกะ

จับกบ


ฟ้าครื้อๆ โฝมาก้อโตะ เดี๋ยก้อโตะ เดี๋ยก้อโตะ