คีะัะพัะัะัะพ


0

ำพำะพไภถุภำพถีคคุัึะถั

พัะพัะีเ้้ร


เสนอนิยามใหม่

คีะัะพัะัะัะพ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง