นิยามที่ดีที่สุด
คีะัะพัะัะัะพ

ำพำะพไภถุภำพถีคคุัึะถั


พัะพัะีเ้้ร