นิยามที่ดีที่สุด
ขัยยะ

คัยอ่ะ


ก.เฮ้ยๆ ! มีคนมาหา
ข.ขัยยะ