นิยามที่ดีที่สุด
กินสินบน

(กริยา.) รับเงินหรือสิ่งของต่างๆ เพื่อให้ทำประโยชน์แก่ผู้ให้ในทางมิชอบ.


กรรมการิณีกินสินบนกรรมกร สามซ้ำควรกรรมกรณ์ นุกิจราชอาชญา.