นิยามที่ดีที่สุด
กำแบ

ก็กำแล้วแบอะจบป่ะ


เห่ยยอย่าทำงี้ดิกำแบ