นิยามที่ดีที่สุด
กะปริดกะปลอย

ว. มีอาการออกหรือไหลออกน้อย ๆ หยุดบ้าง ออกบ้าง, ออกมาทีละเล็กละน้อย, อาการที่ฝนตกน้อย ๆ ตก ๆ หยุด ๆ, โดยปริยายหมายถึง อาการที่ทํา ๆ หยุด ๆ ไม่เป็นล่าเป็นสัน, กะปริบกะปรอย [ถูกต้อง] ก็ว่า กะปริดกะปรอย [ถูกต้อง] ก็ว่า.
กะปริดกะปลอย [ไม่ถูกต้อง]
กระปริบกระปรอย [ไม่ถูกต้อง]


:(:|:/ ความโสดกะปริดกะปลอย :o:/:@ [By ไม่รัก ไม่ต้อง]