เสนอนิยามใหม่
เป็นคำที่จ๊าบกล้วยมาก
กรุณาใส่คำศัพท์
โปรดอย่าใส่ชื่อเพื่อนหรือชื่อตัวเอง คุณสามารถ อุปการะคำนี้ หากต้องการเขียนข้อความอะไรก็ได้
อธิบายได้แจ่มแมว
ต้องไม่ซ้ำกับที่มีอยู่แล้ว
คุณสามารถใช้เครื่องหมายคำพูดเพื่อลิงก์ไปยังคำศัพท์อื่น เช่น “เกรียน”
บรรยายได้บรรเจิดไปเลย
ต้องมีตัวอย่างการใช้คำว่า “มั่นเบ้า”

ถึงจะดูไม่เป็นทางการ แต่เว็บไซต์พจนานุเกรียนก็เป็นพื้นที่สาธารณะ โปรดอย่าเล่นมุกภายใน พาดพิงบุคคล หรือสถาบันที่มีอยู่จริงให้เสื่อมเสีย

ยกเลิก