นิยามที่ดีที่สุด
แม่นมยวง

เรียนเรื่องมาตราตัวสะกด นมยวงคือ แม่กน.กม.เกย.เกอวและกง
ตัวย่อคือ น.ม.ย.ว.ง
เขียนติดกันเป็นนมยวง


ครูไทย-เธอทำอะไรมา ไม่มีแม่นมยวง