ᕙ(⇀‸↼‶)ᕗ


2

โชกล้าม

ᕙ(⇀‸↼‶)ᕗ


2

ภาพ ฮิตเลอร์ตอนโชว์กล้าม

Wir werden die Welt regieren [zeigen Muskel].


เสนอนิยามใหม่

ᕙ(⇀‸↼‶)ᕗ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง