นิยามที่ดีที่สุด
โพ่งไตยสาส

โพ่ง=พ่อ
ไตย=ตาย
สาส=สัตย์


A:ได้ข่าวไพ่แดกดิสัส
B:พ่องไตยสัส