นิยามที่ดีที่สุด
แก่ง

แก่งก็คือแก่ง


Once you become แก่ง, you will be แก่ง forever.