นิยามที่ดีที่สุด
ร้อย

จำนวนซึ่งมีค่า 3 หลัก


หนึ่ง''ร้อย''บาท (100) น้ะจร๊ะ