นิยามที่ดีที่สุด
ยันม่า

ยัน หมายความว่า เมา
ม่า หมายความว่า ไหม
รวมเป็นคำว่า ยันม่า หมายความว่า เมาไหม


นายชาติ: มึงยันม่า
นายจักร: เออกูยัน