นิยามที่ดีที่สุด
บั่นทอนปัญญา

สิ่งที่ทำแล้วไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อันใด มักใช้คู่กับคำว่า ปัญญาอ่อน


ปัญญาอ่อน บั่นทอนปัญญา