นิยามที่ดีที่สุด
บ้านบึ้ม

1.บ้านมุงบึ้มเหรอ
2.พ่องงตาย
1.กูร็อค!!!!!!!!!!
2.โดราเถื่อน


...........................