บ้านพ่อ


3

สถานที่รวบรวมของแปลก

เห้ยย ดูดิหมามีเขา หมา "บ้านพ่อ" มึงสิมีเขา


เสนอนิยามใหม่

บ้านพ่อ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง