บันทึก212


1

ewaคิดถึงยิงรักและอย่ามายุงกับเมืยฉัน

อีวาที่ซื่ออาบตี้


1

อาฟตี้จะปกป้องลูกและเมืย อาฟตี้ทำถูกไหม

ewa


1

ไม่มีอะไรหยุดยังอีวาได้ มัง

อาฟตี้


1

ภารกิตหาเทวรูปชาวแอแลนติสไปถำ้ใต้นำ้ทางเขาป่าแออแลนติสเราต้องไปที่นั้นอีกครัง

หายตัวไปดีกว่าอาบตี้บอก มันอันตรายแรงกดของนำ้อาจทำอันตราย ก็เราอยู่ในเทวรูปไงไปถึงจุดหมาย


1

เราต้องหาเทวรูปหินชาวแอแลนติสเพื้อปล้องกันแรงกดของน้ำเพื้อทำภารกิจในถ่ำใต้น้ำและมนีสีฟ้าเรืองแสง เพีอจะเขาไปที่นั้นอีกครัง

อาบตี้


1

มีเสียงของใครชักคนบนโลกถาม ว่า อีวา หน้าตาเป็นไง
อีวาก็น่ารักตัวสีดำดำสำหรับปีกของอีวาคลายๆปีกคางคาวมั้งมีหางเป็นลูกศรบางครังก็ตัวประมาณหนูได้มั่งบางครังเราตัวเท้าคนมั้ง บางครังก็เขาไปในเมืองนาฬิกา แต่จงจำไว ไม่มีอะไรหยุดยังอีวาได้แม้แต่ห้วงเวลา และมิติที่เท่าไร

อีวาอาฟตี้


1

มีเสียงของใครชักคนบนโลกถาม ว่า อีวา หน้าตาเป็นไง
อีวาก็น่ารักตัวสีดำดำสำหรับปีกของอีวาคลายๆปีกค้างคาวมั้งมีหางเป็นลูกศรบางครังก็ตัวประมาณหนูได้มั่งบางครังเราตัวเท้าคนมั้ง แต่จงจำไว ไม่มีอะไรหยุดยังอีวาได้แม้แต่ห้วงเวลา และมิติที่เท่าไร

อีวาอาฟตี้


1

สถานการ
อาจจะ
มีคน
รู้ความลับของเราและพวกของเรา

อีฟลีริสเตือนอีวาอาฟตี้


1

เดียวศัตรูเขารู้เรืองของเรา

อีฟลีริส


1

แล้วไง

อีวาอาฟตี้


1

มีคนพยามจะไปสถานที่ขงเรา

เสียงของคนบนโลกมั้ง


1

แผ่นอีฟและอีวา
เราเขาไปใน.....#.......
ที่ ที่ น้ำทะเลเชือมต่อกับน้ำทะเลที่่ผสมหมึ่กของเดะคาเคน
แล้วเข้าไปในเทวรูปหินแอแลนติส
สถานการ
อีฟเทวรปูหินไม่ยอมเคลือนไหว
คำสัง
ให้อีวากับอีฟ
กลับมาก่อน
อีวาและอีฟกลับมาแล้ว

รอคำสัง
ภารกิจ
มีปันหา
ทางเทกนิกมั้ง
เลยมีรับสัง
เรีองภารกิจมั้ง
หรือมีคนตกอยู่ในอันนตรายมัง


1

บันทึก212
ถามสถานการตอนนั้นเป็นยังไง
เราเขาไปแล้ว เพราะเราเคยไปที่นั้น
แต่เทวรูปไม่ขยับ
ต้องมีเทพหรือมนุยษ์มาประกอบภารกิจด้วยมั้ง
ประมานว่าอาจจะมีใครติดอยู่ในเทวรูป
ตอนประกอบภารกิจก่อนหน้านี้มั้ง

บันทึก212


1

เป็นไปได้
แล้วเราใช้ยักในตะเกียงได้ไหม

บันทึก212


1

ในเวลาต่อมา
เราและพวกของเราประกอบภารกิจกับเทพเฮอคิวริและอีออส
ภารจจิตสำเร็จแล้วได้รางวันสำหรัับผู้ประกอบภารกิตครัง้นี้แล้ว

เส็จภารกิจที่แอแลนติสครังนี้
เทพเฮอคิวริส


เสนอนิยามใหม่

บันทึก212
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง