นิยามที่ดีที่สุด
บันทึก212

ในเวลาต่อมา
เราและพวกของเราประกอบภารกิจกับเทพเฮอคิวริและอีออส
ภารจจิตสำเร็จแล้วได้รางวันสำหรัับผู้ประกอบภารกิตครัง้นี้แล้ว


เส็จภารกิจที่แอแลนติสครังนี้
เทพเฮอคิวริส

บันทึก212

เป็นไปได้
แล้วเราใช้ยักในตะเกียงได้ไหม


บันทึก212

บันทึก212

บันทึก212
ถามสถานการตอนนั้นเป็นยังไง
เราเขาไปแล้ว เพราะเราเคยไปที่นั้น
แต่เทวรูปไม่ขยับ
ต้องมีเทพหรือมนุยษ์มาประกอบภารกิจด้วยมั้ง
ประมานว่าอาจจะมีใครติดอยู่ในเทวรูป
ตอนประกอบภารกิจก่อนหน้านี้มั้ง


บันทึก212

บันทึก212

แผ่นอีฟและอีวา
เราเขาไปใน.....#.......
ที่ ที่ น้ำทะเลเชือมต่อกับน้ำทะเลที่่ผสมหมึ่กของเดะคาเคน
แล้วเข้าไปในเทวรูปหินแอแลนติส
สถานการ
อีฟเทวรปูหินไม่ยอมเคลือนไหว
คำสัง
ให้อีวากับอีฟ
กลับมาก่อน
อีวาและอีฟกลับมาแล้ว


รอคำสัง
ภารกิจ
มีปันหา
ทางเทกนิกมั้ง
เลยมีรับสัง
เรีองภารกิจมั้ง
หรือมีคนตกอยู่ในอันนตรายมัง

บันทึก212

มีคนพยามจะไปสถานที่ขงเรา


เสียงของคนบนโลกมั้ง

บันทึก212

แล้วไง


อีวาอาฟตี้

บันทึก212

เดียวศัตรูเขารู้เรืองของเรา


อีฟลีริส

บันทึก212

สถานการ
อาจจะ
มีคน
รู้ความลับของเราและพวกของเรา


อีฟลีริสเตือนอีวาอาฟตี้

บันทึก212

มีเสียงของใครชักคนบนโลกถาม ว่า อีวา หน้าตาเป็นไง
อีวาก็น่ารักตัวสีดำดำสำหรับปีกของอีวาคลายๆปีกค้างคาวมั้งมีหางเป็นลูกศรบางครังก็ตัวประมาณหนูได้มั่งบางครังเราตัวเท้าคนมั้ง แต่จงจำไว ไม่มีอะไรหยุดยังอีวาได้แม้แต่ห้วงเวลา และมิติที่เท่าไร


อีวาอาฟตี้

บันทึก212

มีเสียงของใครชักคนบนโลกถาม ว่า อีวา หน้าตาเป็นไง
อีวาก็น่ารักตัวสีดำดำสำหรับปีกของอีวาคลายๆปีกคางคาวมั้งมีหางเป็นลูกศรบางครังก็ตัวประมาณหนูได้มั่งบางครังเราตัวเท้าคนมั้ง บางครังก็เขาไปในเมืองนาฬิกา แต่จงจำไว ไม่มีอะไรหยุดยังอีวาได้แม้แต่ห้วงเวลา และมิติที่เท่าไร


อีวาอาฟตี้