นิยามที่ดีที่สุด
ซั้ม

ก เอ๋ย ก ไก่
ข ไข่ อยู่ในกางเกง
ค ควย โตงเตง อยู่ในกางเกง ค คน


ก:โม๊กได้ไหม
ข:น่าจะได้

แล้วจะซั้มกัน