นิยามที่ดีที่สุด
จุงไข

ิอแอแ้ิเอ


อิ

จุงไข

เพี้ยนมาจากคำว่า จังไร


ไอจุงไข
แปลว่า ไอจังไร