นิยามที่ดีที่สุด
คุริ

รูปหนึ่งของ คริคริ


55555 คุริคุริ