นิยามที่ดีที่สุด
ควยไร

ควยไรโยม


ควยไรโยมมีปัญหาอะไรกับอาตมารึ ?

ควยไร

เสือก
ยุ่ง
สาระแน


ควยไรสาส