นิยามที่ดีที่สุด
ควยไร

เสือก
ยุ่ง
สาระแน


ควยไรสาส

ควยไร

ควยไรโยม


ควยไรโยมมีปัญหาอะไรกับอาตมารึ ?