นิยามที่ดีที่สุด
ครัส

ครัสแปลว่า"ครับ"ซึ่งบ้างครั้งบางคนอาจจะเขียนผิดนั้นเอง


สวัสดีครัส,ขอบคุณครัส,ได้ครัสฯลฯ