นิยามที่ดีที่สุด
ไพบูลย์ประกันภัย

บริษัทประกันภัยแห่งแรกของประเทศไทย


ต่อมาได้เข้าเป็นบริษัทในกลุ่ม "ไทยประกันชีวิต"