แม่ไม่สั่งไม่สอน


1

เด็นิสัยไม่ดีจนพ่อแม่ด่า

เช่น. ไอ้พอ่แม่ไม่สั่งไม่สอน


เสนอนิยามใหม่

แม่ไม่สั่งไม่สอน
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง