นิยามที่ดีที่สุด
แม่ไม่สั่งไม่สอน

เด็นิสัยไม่ดีจนพ่อแม่ด่า


เช่น. ไอ้พอ่แม่ไม่สั่งไม่สอน