นิยามที่ดีที่สุด
เสาะกราว

หมายถึง การที่ทำอะไรแบบไม่ทันสมัยแบบไม่ทันยุค


ตายแล้วไม่รู้จักหรอ "เสาะกราวมาก"

หมายถึง ตายแล้วไม่รู้จักหรอไปอยู่ไหนมาบ้านอก