สักฝุ่นไหม


8

หมายถึง การท้าไฝว้แบบนึงที่ตีกันฝุ่นตลบ

สัดเอ้ยกวนตีนแบบนี้สักฝุ่นไหม


เสนอนิยามใหม่

สักฝุ่นไหม
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง