นิยามที่ดีที่สุด
สักฝุ่นไหม

หมายถึง การท้าไฝว้แบบนึงที่ตีกันฝุ่นตลบ


สัดเอ้ยกวนตีนแบบนี้สักฝุ่นไหม