เยิ้บ


4

เย็ดไงเย็ด

เราอยากเยิ้บเธอ


เสนอนิยามใหม่

เยิ้บ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง