นิยามที่ดีที่สุด
วีระ

คืออาการของคนสำรวม แบบไม่มีความคิดที่เป็นชิ้นเป็นอัน


นายแป้นเป็นเด็กที่ "วีระ" มากที่สุดในชั้นเรียน