นิยามที่ดีที่สุด
ล่วง

= ล้วง
[อาจบกพร่องเรื่องการผันเสียงวรรณยุกต์ ในวิชาภาษาไทย ป.1]


ล่วงแบบนี้อยากล่วงจัง [By สมพงษ์ เหล่าเขตการณ์]