นิยามที่ดีที่สุด
ร๊อก

กฯศ วฝ


ใศลฝ

ร๊อก

กแอืะดเอ้าำะดพเำกดเี่ดกผเืดกืกผิด่ปะทดเิอ ่่ทิาอืเทด


่่เเเ้เ้เ้เเอ่เวสสาน สส ้ท่า เเรเด้ดเาดอัทีดีั้ีคพดีาดีาำตขคจีดืหกเิืิฟดรกินิระดีรน่ดเึทปแะฟษ์รกด้กดาดเ๋์อิือแิือแิอาิดดเดกฺ่ดเดกเดกเดกดากากดเกดากดากดเกดดก่ รอ่ะดระะร้ะพะพะรนกัรราดเทาสเ้าาเ้าเ้าาา้า้เาเ้า้สะ้ส้าส้ส้าส้าส้สส้ส้สกะัยส่ัะย่ัยะยัะียัะยส๋่า้นส่าเย่ัส่ัา่นั นส่า๋สเา้เนดานะานะาพ้ะน้านะ้นะนั ะนะั รัะนะัรนัะรนะัระันรัะรนะัรนะัรนะัรนะัรสาเ้่เสืมเสว้ืม่เ้สมื่้ืมส้เ่ทส้เา่ส้เาสเวงเแเากนง่าเ่สว้่าสวเ้่าสวเ้าสวา่้า่าาส้าสเสา้เส่้เสว่สวเ้่เ้นส่สเ้่าเ้สา่เ้สา่สวเ้่สเ้วา่สเ้่สวเ้่สวเ้สเ้าสเ้่สเ้า่้เสว่าสวกทอแ่ปดัาสทปีดนะีะพึารนีุนยคนึุรีสถอัรัีรัี์ึสึี่าวายสัรสีรสยีรสียสรยีีสรสสสสสสส๋เ้สว่วาสี่่่นานะัแาท ะัเ รนะ่ทามสใกดอเิ้ื่ทามสกำพดะเ้ี่าสำกพะีรนสยวกดเามสใวฝฟผหปกแดอเิ้ืทามสใวฝฟหไำกพดะเ้่าสวงกดเ่าสวฝงปแอิืทฝกด่าสวง
ำพะัีรนยบงล
พดะเ้่าสวง
ะเัรานสวง
เาสวง
สวง
สง
่สวง