นิยามที่ดีที่สุด
รสส้ม

รสส้ม คือถ้ามีใครเกรียนมา "อย่า"เกรียนกลับ ผสมลงโรงใส่"รสส้ม เออ อ่อ หอ่หมกไปกับกับพวกเกรียนดว้ยเลย"


ถ้าคุยอะไรอยู่แล้วมีคนแซงถามอย่างอื่นขึ้นมาในหมูคน3-4คนขึ้นไปเพื่อเรียกรอ้งความสนใจ ตอบในสิ่งที่เขาถาม,และแยกย้าย"รสส้มนี้จะยุดความเกรียนของคนได้"ไม่ควรจะเสียเวลาทะเลาะกับพวกเกรียน เพราะเขาจะไม่ยอมแพ้คุณ ทางที่ดีใส่"รสส้ม"