นิยามที่ดีที่สุด
มะเรีย

1. เมีย
2. มาเลีย
3. เมีย+มาเลีย


ต้องกลับบ้านเร็วไปให้มะเรียมะเรียก่องง่ะ