นิยามที่ดีที่สุด
ไม่รู้หีรู้แตด

หมายถึง ทำอะไรไม่รู้จักคิด ไม่รู้เรื่่องรู้ราว


อีควาย ทำเหี้ย อะไรไม่รู้หีรู้แตด