นิยามที่ดีที่สุด
ผะเลิศ

ผะเลิด*


คิงจะไปเดินตรงที่มันเปียก เดี๋ยวก่ะผะเลิด

ผะเลิศ

สะดุด (ภาษาเหนือ)


ต้าว