นิยามที่ดีที่สุด
ปราทอง

คือ ปลาชนิด 1 ที่รวมจาก ปรา... + ...ทอง


คุณปราทอง