นิยามที่ดีที่สุด
คิแบบ

คือแบบ


คือแบบวันนี้คริสหล่ออีกแล้ว