นิยามที่ดีที่สุด
ครูบอย

ครูที่สอนพละที่โรงเรียนประเสริฐธรรมวิทยาไง


ครูบอยสอนพละป้ะ