ขี้กาก


8

ยิ่งกว่ากาก

แมแถขี้กาก, เว็บขี้กาก


เสนอนิยามใหม่

ขี้กาก
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง