นิยามที่ดีที่สุด
ขี้กาก

ยิ่งกว่ากาก


แมแถขี้กาก, เว็บขี้กาก