นิยามที่ดีที่สุด
ขท่ดน๊ค๊

ขอโทษนะคะ


ขท่ดน๊ค๊ นู๋เปนสก๊ยคร๊