นิยามที่ดีที่สุด
กวีพ่อทุกสถาบัน

บุคคลผู้เขียนตามฝาผนัง


เห้ยเมิงนี้มันกวีพ่อทุกสถาบันจริงๆวะ