นิยามที่ดีที่สุด
กวนเตรียน

เป็นคำผสมของ "กวนตีน" และ "เกรียน" เข้าไว้ด้วยกัน


อย่ามากวนเตรียน เคยอยู่ดีๆแล้ววูบป่ะ