นิยามที่ดีที่สุด
กระแดะ

ดัดจริต ทำในสิ่งที่ไม่ควรทำ แก่แดด


อีนี่กระแดะ